Giáo trình đo lường nhiệt

Giáo trình đo lường nhiệt gồm những phần: Mở đầu Chương 1: Khái niệm về đo lường Chương 2: Đo nhiệt độ Chường 3: Đo áp suất và chân không Chương 4: Đo lưu lượng môi chất Chương 5: Đo mức cao môi chất Chương 6: Phân tích chất thành phần trong hỗn hợp Download…