ASHRAE Handbook—Fundamentals 2017 (PDF)

The 2017 ASHRAE Handbook—Fundamentals covers basic principles and data used in the HVAC&R industry. The ASHRAE Technical Committees that prepare these chapters provide new information, clarify existing content, delete obsolete materials, and reorganize chapters to make the Handbook more understandable and easier to use. An accompanying CD-ROM contains all the volume’s chapters in both I-P and SI units.

This edition includes a new chapter:

 • Chapter 36, Moisture Management in Buildings, presents data on indoor vapor release and measured indoor/outdoor vapor pressure/concentration differences, and discusses moisture sources and sinks that can reduce materials’ durability, as well as the negative effects of insufficient or excessive indoor relative humidity.

Other selected highlights include the following:

 • Chapter 1, Psychrometrics, has updates to moist air properties based on ASHRAE research project RP-1485, and a new, more accurate definition of relative humidity for conditions beyond the normal range.
 • Chapter 3, Fluid Flow, has  a new example and equations for expansion factor in the section on Compressibility.
 • Chapter 4, Heat Transfer, has three new examples plus two new correlations for single-phase flow in plate heat exchangers.
 • Chapter 5, Two-Phase Flow, has updates for research, plus new correlations for condensation and evaporation of ammonia and carbon dioxide.
 • Chapter 6, Mass Transfer, has added new text and an example in section on Molecular Diffusion in Liquids and Solids.
 • Chapter 7, Fundamentals of Control, has new content on thermostatic valve actuators, placement of sensors, auxiliary control devices, and network architecture.
 • Chapter 9, Thermal Comfort, has new content from ASHRAE research project RP-1504 on nonwestern clothing; combined chilled-ceiling, displacement ventilation, and vertical radiant temperature asymmetry effects on sedentary office work; and updates to align with ASHRAE Standard 55-2013.
 • Chapter 10, Indoor Environmental Health, has updates on bioaerosols, plus new content on electronic cigarettes and on climate change.
 • Chapter 11, Air Contaminants, has new content on particle sizes and settling times, particulate contaminant effects, polymerase chain reaction (PCR) measurement, volatility, mercury, e-cigarettes, and 3D printers.
 • Chapter 14, Climatic Design Information, includes new data for 8118 locations worldwide—an increase of 1675 locations from the 2013 edition of the chapter—as a result of ASHRAE research project RP-1699.
 • Chapter 15, Fenestration, has updated discussion on U-factor, solar-optical glazing properties, complex glazings and window coverings, tubular daylighting devices (TDDs), and spectrally selective glazing.
 • Chapter 16, Ventilation and Infiltration, has been updated and revised for clarity throughout, including recent research results on envelope air leakage.
 • Chapter 17, Residential Cooling and Heating Load Calculations, has updates for 2017 climate data and current standards.
 • Chapter 18, Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations, has new design data for lighting power densities, motors, kitchen equipment, LED lighting, walls and roofs, and an updated example calculation.
 • Chapter 19, Energy Estimating and Modeling Methods, extensively revised, has new sections on method development history, using models, uncertainty, thermal loads and model inputs, envelope components, HVAC components, terminal components, low-energy systems, natural and hybrid ventilation, daylighting,  passive heating, hybrid inverse method, and model calibration.
 • Chapter 20, Space Air Diffusion, has new content on outlet types and characteristics, air curtains, thermal plumes, and air movement in occupied zones.
 • Chapter 21, Duct Design, was reorganized for ease of use, and updated for data from the latest version of the ASHRAE Duct Fitting Database.
 • Chapter 22, Pipe Design, has a new title and now incorporates the content of its sister chapter, Pipes, Tubes, and Fittings, from HVAC Systems and Equipment. Also added are content on PEX pipe, plus expanded applications.
 • Chapter 24, Airflow Around Buildings, has new content on flow patterns around building groups and isolated buildings, environmental impacts, pollutant dispersion and exhaust reentrainment, pedestrian wind comfort and safety, and wind-driven rain.
 • Chapter 28, Combustion and Fuels, has new content on renewable gas, portable combustion analyzers, altitude effects, and combustion-driven oscillation.
 • Chapter 29, Refrigerants, has updated content on new refrigerants and on materials compatibility research.
 • Chapter 30, Thermophysical Properties of Refrigerants, has new or revised data for R-1233zd(E), R-245fa, R-1234ze(E), and R-1234yf.
 • Chapter 34, Energy Resources, has extensive updates for new statistics on worldwide energy use and resources.
 • Chapter 35, Sustainability, has new content on the water/energy nexus, embodied energy, and climate change.
 • Chapter 37, Measurement and Instruments, has updates on nondispersive infrared carbon dioxide detectors; data acquisition and recording; and measuring winding temperature, flow rate, rotative speed moisture content and transfer, and mechanical power.

This volume is published, as a bound print volume and in electronic format on CD-ROM and online, in two editions:  one using inch-pound (I-P) units of measurement, the other using the International System of Units (SI).

Corrections for this volume will be listed in subsequent volumes and on the ASHRAE website.

Reader comments are enthusiastically invited. To suggest improvements for a chapter, please comment using the form on the ASHRAE website or write to Handbook Editor, ASHRAE, 1791 Tullie Circle, Atlanta, GA 30329, or fax 678-539-2187, or e-mail [email protected]

Mark S. Owen
Editor

Tạm dịch:

Sổ tay Hướng dẫn ASHRAE năm 2017 bao gồm các nguyên tắc cơ bản và dữ liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp HVAC & R. Các Ủy ban Kỹ thuật ASHRAE chuẩn bị các chương này cung cấp thông tin mới, làm rõ nội dung hiện có, xóa các tài liệu đã lỗi thời, và tổ chức lại các chương để làm cho Cẩm nang dễ hiểu hơn và dễ sử dụng hơn. CD-ROM kèm theo chứa tất cả các chương của volume trong cả IP và SI units.

Phiên bản này bao gồm một chương mới:

 • Chương 36, Quản lý Độ ẩm trong Nhà, trình bày dữ liệu về sự thoát hơi trong nhà và đo áp suất / nồng độ hơi trong nhà / ngoài trời, và thảo luận về nguồn và chìm độ ẩm có thể làm giảm độ bền của vật liệu, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực của người trong nhà không đủ hoặc quá mức Độ ẩm.

Một số điểm nổi bật khác bao gồm:

 • Chương 1, Psychrometrics, đã cập nhật các đặc tính không khí ẩm dựa trên dự án nghiên cứu của ASHRAE RP-1485 và một định nghĩa mới về độ ẩm tương đối chính xác hơn cho các điều kiện vượt quá phạm vi bình thường.
 • Chương 3, Fluid Flow, có một ví dụ mới và phương trình cho các yếu tố mở rộng trong phần về nén.
 • Chương 4, Heat Transfer, có ba ví dụ mới cộng với hai tương quan mới cho dòng chảy một pha trong các tấm trao đổi nhiệt.
 • Chương 5, Dòng Hai Pha, có cập nhật cho nghiên cứu, cộng với mối tương quan mới đối với ngưng tụ và bốc hơi amoniac và cacbon điôxit.
 • Chương 6, Mass Transfer, đã thêm văn bản mới và một ví dụ trong phần về Sự khuếch tán phân tử trong Chất lỏng và Chất rắn.
 • Chương 7, Các nguyên tắc cơ bản của Kiểm soát, có nội dung mới về các bộ truyền động van nhiệt, đặt các cảm biến, các thiết bị điều khiển phụ trợ, và kiến ​​trúc mạng.
 • Chương 9, Thermal Comfort, có nội dung mới từ dự án nghiên cứu của ASHRAE RP-1504 về quần áo nonwestern; Kết hợp mát lạnh, thông gió thổi, và các hiệu ứng không đối xứng nhiệt độ bức xạ theo chiều dọc đối với công việc văn phòng tĩnh; Và cập nhật để phù hợp với Tiêu chuẩn ASHRAE 55-2013.
 • Chương 10, Environmental Health Health, đã cập nhật về bioaerosols, cộng với nội dung mới về thuốc lá điện tử và về thay đổi khí hậu.
 • Chương 11, chất gây ô nhiễm không khí, có nội dung mới về kích cỡ hạt và thời gian lắng, ảnh hưởng chất gây ô nhiễm hạt, đo lường phản ứng chuỗi polymerase (PCR), biến động, thủy ngân, thuốc lá điện tử và máy in 3D.
 • Chương 14, Thông tin Thiết kế Khí hậu, bao gồm dữ liệu mới cho 8118 địa điểm trên toàn thế giới-tăng 1675 vị trí từ phiên bản 2013 của chương-như là kết quả của dự án nghiên cứu của ASHRAE RP-1699.
 • Chương 15, Fenestration, đã cập nhật thảo luận về U-yếu tố, năng lượng mặt trời kính quang học, phức tạp glazings và che cửa sổ, thiết bị daylighting ống (TDDs), kính chọn lọc spectrally.
 • Chương 16, thông gió và thấm, đã được cập nhật và chỉnh sửa cho rõ ràng trong suốt, bao gồm các kết quả nghiên cứu gần đây về rò rỉ khí.
 • Chương 17, Tính toán tải mát và sưởi ấm ở nhà, đã cập nhật dữ liệu khí hậu năm 2017 và các tiêu chuẩn hiện tại.
 • Chương 18: Tính toán tải mát và sưởi ấm phi nhà ở, có dữ liệu thiết kế mới về mật độ điện năng chiếu sáng, động cơ, thiết bị nhà bếp, đèn LED, tường và mái nhà, và tính toán cập nhật.
 • Chương 19, Các Phương pháp Đánh giá năng lượng và Lập mô hình, được sửa đổi rộng rãi, có các phần mới về lịch sử phát triển phương pháp, sử dụng mô hình, sự không chắc chắn, tải nhiệt và đầu vào mô hình, các thành phần bao thư, các thành phần HVAC, các thiết bị đầu cuối, hệ thống năng lượng thấp, Ánh sáng ban ngày, nhiệt thụ động, phương pháp đảo ngược, và hiệu chuẩn mô hình.
 • Chương 20, Không gian khuyếch tán không khí, có nội dung mới về các loại và đặc điểm của cửa ra vào, rèm khí, cọ nhiệt và không khí trong các khu vực bị chiếm đóng.
 • Chương 21, Thiết kế đường ống, đã được tổ chức lại để dễ dàng sử dụng, và cập nhật cho dữ liệu từ phiên bản mới nhất của Cơ sở dữ liệu lắp ghép ống dẫn ASHRAE .
 • Chương 22, Pipe Design, có một tiêu đề mới và bây giờ kết hợp nội dung của chương chị em của nó, ống, ống, và phụ kiện, từ HVAC Hệ thống và Thiết bị . Cũng được bổ sung là nội dung trên ống PEX, cộng với các ứng dụng mở rộng.
 • Chương 24, Luồng không khí xung quanh Toà nhà, có nội dung mới về các mô hình dòng chảy xung quanh các nhóm xây dựng và các tòa nhà bị cô lập, tác động môi trường, phân tán chất gây ô nhiễm và tái cấu trúc, độ thoải mái và an toàn cho người đi bộ, và mưa gió.
 • Chương 28, đốt và nhiên liệu, có nội dung mới về khí đốt tái tạo, các máy phân tích lưu động di động, các hiệu ứng độ cao, và sự dao động do sự đốt cháy.
 • Chương 29, Chất làm lạnh, đã cập nhật nội dung về chất làm lạnh mới và nghiên cứu về tính tương thích của vật liệu.
 • Chương 30, Thuộc tính nhiệt của Chất làm lạnh, có dữ liệu mới hoặc sửa đổi cho R-1233zd (E), R-245fa, R-1234ze (E) và R-1234yf.
 • Chương 34, Tài nguyên Năng lượng, đã cập nhật rộng rãi các số liệu mới về sử dụng năng lượng và tài nguyên trên toàn thế giới.
 • Chương 35, Tính bền vững, có nội dung mới về nước / năng lượng nexus, thể hiện năng lượng, và thay đổi khí hậu.
 • Chương 37, Đo lường và Dụng cụ, đã cập nhật các máy dò hồng ngoại không phát hiện được nito; Thu thập và ghi chép dữ liệu; Và đo nhiệt độ quanh co, tốc độ dòng chảy, tốc độ quay và độ ẩm, truyền tải, và điện cơ.

Khối lượng này được xuất bản, như là một khối lượng in bị ràng buộc và ở định dạng điện tử trên đĩa CD-ROM và trực tuyến, trong hai phiên bản: một sử dụng đơn vị đo lường inch-pound (IP), một bằng cách sử dụng Hệ thống Đơn vị quốc tế (SI).

Các sửa chữa cho khối lượng này sẽ được liệt kê trong các tập tiếp theo và trên trang web của ASHRAE.

Ý kiến ​​của người đọc được nhiệt tình mời. Để đề xuất những cải tiến cho một chương, vui lòng bình luận bằng cách sử dụng mẫu trên trang web của ASHRAE hoặc viết cho Handbook Editor, ASHRAE, 1791 Tullie Circle, Atlanta, GA 30329, hoặc fax 678-539-2187, hoặc e-mail [email protected] .

Mark S. Owen
Editor

Download ASHRAE Handbook—Fundamentals 2017 (SI). Download 2017, ashrae fundamental handbook SI.pdf từ SecuFiles

Download ASHRAE Handbook—Fundamentals 2017 (IP). Download 2017, ashrae fundamental handbook IP.pdf từ SecuFiles

About Thu Kiều

Để lại lời bình