VRV Xpress 2019 - 2020 (8.6.4) - Tính chọn máy lạnh VRV Daikin