Tầm quan trọng của hệ thống điều hòa trong phòng lưu trữ, server