Dàn lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (R410, 1.0 HP)