Nước tuần hoàn trực lưu nhà máy nhiệt điên: " Đóng thuế môi trường vô lý"