Họp mặt khoa Nhiệt Điện Lạnh - ĐH BKĐN tại Tp.HCM năm 2015