Hình 2 - Sơ đồ khối chức năng của hệ thiết bị thiết bị phân tích nhanh độ tro sử dụng kỹ thuật PGNAA