Dàn lạnh Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S (R410, 1.0 HP)