Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 Inverter (R410, 2.0 HP)

máy lạnh Mitsubishi heavy SRK18-YL